Certifiering av kontrollenheter och kontrollsystem

Vad är en kontrollenhet och ett kontrollsystem?

En kontrollenhet och ett kontrollsystem är avsedda att kopplas till ett kassaregister och båda skall uppfylla kraven i Skatteverkets föreskrifter för certifierade kassaregister.

Kassaregistret skickar information om alla transaktioner till en kontrollenhet eller ett kontrollsystem, som tar hand om och lagrar informationen som kontrollinformation tillsammans med en kontrollkod som garanterar att informationen hanterats och dess äkthet.

Lagen (2007:592) om kassaregister mm (även känd som kassalagen eller kassaregisterlagen) anger att alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Alla kontrollenheter och kontrollsystem måste vara certifierade av ett certifieringsorgan som skall vara ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), se www.swedac.se.

Utvärderingen och certifieringen av kontrollenheter utförs enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2016:1. Utvärdering och certifiering av kontrollsystem utförs enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2020:9.

Cert2You är ackrediterat av SWEDAC som certifieringsorgan för kontrollenheter och kontrollsystem till kassaregister.

Hur certifieras en kontrollenhet och ett kontrollsystem?

Certifiering av kontrollenheter och kontrollsystem består av två processer, certifiering och förvaltning av certifikat. Här kan du läsa om vår certifieringsprocess, villkor, ansökan etc.

Certifieringsprocess

Certifieringsprocessen består av två faser: certifiering och förvaltning av certifikat.

Certifiering: Certifiering består av utvärdering och granskning av utvärderingen. Certifieringen pågår i uppdragsform med en utsedd utvärderingsledare.

Utvärderingsledaren ansvarar för planering tillsammans med kund och genomförande.

Certifiering av produkt startar med en ansökan från kund och fortgår till beslut om certifikat.

Certifieringsprocessen består av följande delprocesser:

Del 1 – Från ansökan till avtal
Del 2 – Från avtal till klar med utvärderingsrapport till kund
Del 3 – Granskning av utvärderingen och rekommendation utfärdande av certifikat
Del 4 – Beslut utfärdande av certifikat

Förvaltning av certifikat: Processen startar när certifieringsorganet har tagit beslut om utfärdande av ett certifikat.

Processen avslutar vid upphörande av avtal.

Följande delprocesser finns inom förvaltning av certifikat:

Övervakning av certifikat
Periodisk revision
Förnyelse av certifikat
Utökning av certifikat
Tillfällig indragning av användning av certifikat
Återkallelse av certifikat

I tillägg så utförs:

Ändringshantering

Ta kontakt för att få att få mer information om certifieringsprocessen, en ansökningsblankett och villkor.