Våra grundpelare

lighthouse-890645

Affärsmässighet

Viktiga ingredienser i företagets verksamhet är att ständigt förbättra oss. Våra medarbetare ska känner ansvar för utveckling av vår verksamhet och att leverera enligt våra kundavtal.

Vi har fokus på att agera affärsmässigt för våra kunder och oss själv.

Företagets finansiering

Cert2You är ett företag som är uppdragsfinansierad. Det finns ingen annan finansiering av företaget.

Oberoende och opartiskhet

Cert2You säkerställer oberoende och opartiskhet i sina certifieringsuppdrag då detta är en grundpelare i vår certifieringsverksamhet som är under ackreditering. Detta skall beaktas kontinuerligt och särskilt när en ny kundrelation inleds.

Kompetens

Rätt kompetens är en av företagets viktigaste tillgångar. Alla medarbetare inom företaget ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan med kompetensutvecklingsmål på kort och lång sikt. Planen skall utgå från företagets kompetensbehov. Alla resurser i kritiska roller skall kvalificeras beroende av kompetensprofil och -krav.

Kvalitet

Företagets kvalitetsarbete skall leda till nöjda kunder och förbättringar av verksamhetens processer.

En förutsättning för att kvalitetsarbetet ska fungera i praktiken är att det ingår som naturliga delar i vår verksamhet. Därför integrerar vi kvalitetsfrågorna i våra processer och arbetssätt för att fokusera på ständiga förbättringar.

Informationssäkerhet

All information som kommuniceras med externa parter innehåller höga krav på informationssäkerhet. Hanteringen av kunders information ställer höga krav på sekretess. Våra procersser och system skall ha god tillgänglighet, rätta behörighetsnivåer och nödvändig säkerhetsåtgärder för att säkra kontinuitet.