Certifiering och test

lighthouse-890645

Certifiering av IT-produkter

Certifiering av IT-produkter är företagets primära verksamhet.

Certifiering är en formell utvärdering mot gällande krav.

Certifiering under ackreditering medför att utvärderingen är under tillsyn av ett ackrediteringsorgan. SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är ackrediteringsorgan i Sverige.

I certifiering under ackreditering ingår granskning av den formella utvärderingen och att denna är genomfört med erforderlig noggrannhet, enligt godkänd metodik och att resultatet av utvärderingsarbetet visar att produkten svarar mot aktuella krav.

Oberoende och opartiskhet är en viktig förutsättning för vår verksamhet.

Certifiering av kontrollenheter

Cert2You utför certifiering av kontrollenheter enligt Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2009:2).

Certifiering av kontrollsystem

Cert2You utför certifiering av kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2020:9).

Ta kontakt med oss om ni är intresserad att få hjälp och stöd.